POLON-ALFA

Celem zastosowania instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku jest ochrona życia, mienia i środowiska naturalnego przez:

 • automatyczne wykrycie pożaru w możliwie jak najwcześniejszym stadium jego rozwoju,
 • zaalarmowanie ludzi o grożącym niebezpieczeństwie,
 • zainicjowanie uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających:
  – ograniczających rozprzestrzenienie się pożaru,
  – umożliwiających bezpieczną ewakuację ludzi z zagrożonego obiektu,- samoczynnie gaszących pożar, gdy jego rozwój może powodować ogromne szkody.

Potrzeba założenia instalacji sygnalizacji pożarowej może wynikać z:

 • uregulowań prawnych,
 • zaleceń organów ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska,
 • samodzielnej decyzji inwestora.

W przypadku gdy instalacja podlega przepisom prawa, założenia i projekt powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą. Odpowiednie uzgodnienia powinny dotyczyć także pozostałych przypadków.

polon-alfa3IGNIS 1000

Centrale systemu IGNIS 1000 są centralami nieadresowalnymi, współpracują z konwencjonalnymi czujkami szeregu 40 na liniach promieniowych zakończonych rezystorami końcowymi.
Centrale IGNIS 1030, IGNIS 1080 i IGNIS 1240 są centralami sygnalizacyjnymi, przeznaczonymi  głównie do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego, centrala IGNIS 1520M zaś jest centralą do wykrywania pożaru i uruchamiania automatycznego gaszenia (głównie środkami gaśniczymi gazowymi), po uprzednim poinformowaniu użytkowników obiektu przez sygnalizatory.
Centrale systemu IGNIS 1000 spełniają wymagania normy PN-EN 54-2:2002+A1:2007, centrala IGNIS 1520M – dodatkowo normę PN-EN 12094-1:2006.

POLON 4000

polon-alfa2

Centrale POLON 4900 i POLON 4500 mogą pracować w sieci tworząc rozległe instalacje. Centrale POLON 4100 i POLON 4200 pracują samodzielnie i jako jedyne są przystosowane do ekonomicznych czujek szeregu 4043.

Centrale charakteryzują si ę wyjściami sprzętowymi, przekaźnikami PK o stykach przełącznych i liniami sygnałowymi LS potencjałowymi nadzorowanymi, które mogą być programowane wg kilku typów:

 • TYP 0 – wyjścia nieaktywne,
 • TYP 1 – wyjścia do pożarowych urządzeń alarmowych,
 • TYP 2 – wyjścia do urządzeń transmisji alarmów pożarowych (monitoring),
 • TYP 3 – wyjścia do przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających,
 • TYP 4 – wyjścia sygnalizacji uszkodzeniowej (do urządzeń transmisji sygnałów uszkodzeniowych),
 • TYP 5 – wyjścia informacyjne,
 • TYP 6 – wyjścia kasujące (dotyczą tylko przekaźników).

Jedno z wyjść przekaźnikowych na stałe przyporządkowane jest do sygnalizowania uszkodzenia ogólnego centrali, pozostałe mogą być wykorzystywane w dowolny sposób.

Dla poszczególnych wyjść potencjałowych lub przekaźnikowych programowanie polega na zdefiniowaniu, w odpowiednich oknach menu konfiguracyjnego wyjść, następujących parametrów:

 • typu wyjścia,
 • wariantu zadziałania,
 • parametru czasowego (jeśli występuje),
 • jeśli typ wyjścia i wariant tego wymaga można podać dodatkowe kryteria zadziałania takie jak:
  – podanie zbiorów odpowiednich numerów central oraz stref dla wybranych zdarzeń, lub
  – podaniu zbioru odpowiednich numerów wejść przypisanych EKS-ów, lub
  – podaniu zbioru odpowiednich numerów wejść przypisanych EWK.

W zależności od zdefiniowania typu danego wyjścia możliwe jest przypisanie temu wyjściu określonego wariantu i określonych parametrów czasowych zadziałania.

5 LAT GWARANCJI NA SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

polon-alfa1

W myśl motta „Najnowsza technologia. Najwyższa jakość” oraz mając na uwadze wysokie standardy jakości produktów decydujących o bezpieczeństwie ludzi, wszystkie urządzenia POLON-ALFA zakupione po 1 lipca 2011 roku zostają objęte 5-letnią gwarancją.
Wydłużenie okresu gwarancyjnego to najlepszy dowód na zaangażowanie firmy w produkcję sprzętu najwyższej klasy, spełniającego surowe kryteria europejskich norm bezpieczeństwa.
Kupując systemy sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA dokonują Państwo najlepszego wyboru.

ESSER gazex Honeywell JABLOTRON POLON-ALFA Satel SIEMENS Tecnoalarm